Uchwała Nr XIV/2/08 z 13 marca 2008 roku

Wersja do druku

Uchwała Nr XIV/2/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/1/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXI/1/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica (Dz. Urz. Woj. Św z 2006 r. Nr 143, poz. 1711), zm. uchwałą Nr II/17/06 z dnia
4 grudnia 2006 r (Dz. Urz. Woj. Św z 2007 r. Nr 8, poz. 118), wprowadza się następujące zmiany:
1)w załączniku nr 1 do uchwały w rozdziale IV, § 7, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: wg
ustaleń właściciela nieruchomości z podmiotem wykonującym usługę jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,”
2)załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„Załącznik Nr 2
Górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stopnica
1.Ustala się górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiana odpadów komunalnych oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych świadczone przez podmiot uprawniony:
a)stałe odpady komunalne usuwane z kontenerów KP – 7 ............................ – 303,00 zł
b)stałe odpady komunalne usuwane w workach o pojemności
do 120 litrow........................................................................................- 10,50 zł
c)stałe odpady komunalne usuwane z pojemników o pojemności
- 120 litrów ........................................................................................- 10,50 zł
- 240 litrow ........................................................................................- 19,50 zł
- 1100 litrow ......................................................................................- 58,00 zł
d)stałe odpady komunalne usuwane i unieszkodliwiane ze zbiorników stacjonarnych (śmietników) i innych:
- za usuwanie i unieszkodliwianie 1 m3 odpadów .........................................- 65,00 zł
e)ciekłe odpady komunalne usuwane ze zbiorników bezodpływowych (szamb):
- za usunięcie i unieszkodliwienie odpadów ciekłych, za jeden kurs pojazdu specjalistycznego .................................................................................- 51,00 zł
- za unieszkodliwienie odpadów ciekłych od nominalnej objętości
beczki pojazdu specjalistycznego, przyjmując za 1m3 odpadów .................... – 2,10 zł
2.Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny odbierane będą bezpłatnie.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Pozostała treść uchwały Nr XXXI/1/06 nie ulega zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie:

Zmiana częstotliwości odbierania odpadów podyktowana jest koniecznością wyjścia naprzeciw potrzebom mieszkańców, zwłaszcza mieszkających samotnie, którzy nie wytwarzają znacznych ilości odpadów komunalnych. Korzystanie przez takie osoby z usług podmiotu zapewniającego obsługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych jeden raz w miesiącu jest nie zasadne.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z późn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Zmiana poprzednich stawek podyktowana była przede wszystkim wzrostem stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowiskach odpadów, które zostały zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 106, poz. 723). Ponadto w ostatnim roku nastąpił również wzrost kosztów transportu, wynagrodzeń itp.
Nowe stawki ustalone zostały w oparciu o kalkulację kosztów przedstawionych przez podmiot świadczący usługi w przedmiotowym zakresie na terenie Gminy Stopnica.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1686

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-04-11 10:45:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-07 11:16:36
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 11:16:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony