Uchwała Nr XV/10/08 z 24 kwietnia 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XV/10/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.),
Rada Gminy w Stopnicy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2007 rok uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Stopnica z tytułu wykonania budżetu Gminy
Stopnica za 2007 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium z tego tytułu.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 782

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-26 12:15:45
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-07 11:59:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 11:59:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony