UCHWAŁA Nr XV/11/08 z 24 kwietnia 2008r

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XV/11/08
Rady Gminy Stopnica
z dnia 24 kwietnia 2008r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł 126.730,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 126.730,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1.W związku z podpisaniem umów z Powiatem Buskim na realizacje zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej połączonego z promocją jednostek samorządu terytorialnego oraz z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
- kwotę zł 3.730,00 przeznacza się na dotację dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień.
2.Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych
otrzymują wynagrodzenie za realizację określonych w ustawie zadań w związku z
powyższym przeznacza się na ten cel kwotę zł.9.000,00.
3.Kwotę zł 37.000 przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla
Komisariatu Policji w Stopnicy poprzez Fundusz Wsparcia Policji.
4.Zabezpieczenie własnego udziału w kwocie 20.000,00zł na zakup samochodu
ze środków PERON dla osób niepełnosprawnych.
5.Mylnie zastosowano klasyfikację budżetową w kwocie 57.000,00 zł - dotacja
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

Załączone pliki:

zal_U_XV_11_08
(Uchwala XV_11_08 zal.rtf - 134.414 KB) Data publikacji: 2008-05-26 13:12:40 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 725

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-26 12:26:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-07 12:01:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 12:01:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony