Uchwała Nr XV/12/08 z 24 kwietnia 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XV/12/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy

Na podstawie art. 14 i 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. póz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wysokość diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Stopnicy w kwocie 1.300 złotych miesięcznie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Traci moc uchwała Nr 1/5/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 14 i art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 ze zm.) rada gminy ustala wysokość diet przysługujących radnemu biorąc pod uwagę pełnione funkcje.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 799

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-26 13:22:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-07 12:03:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 12:03:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony