Uchwała Nr XV/14/08 z 24 kwietnia 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XV/14/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Za uczestnictwo w sesji Rady Gminy przysługuje sołtysowi dieta w wysokości 120 zł.

§ 2

Należność z tytułu diet wypłaca Urząd Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XII/17/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości diety dla sołtysów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) rada gminy może ustalić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 864

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-10 14:46:17
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-10 14:51:03
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-10 14:51:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony