Uchwała Nr XV/15/08 z 24 kwietnia 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XV/15/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy opiniuje negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju
w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju polegającego na likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Uzasadnienie
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady. Natomiast zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeśli w wyniku przekształcenia ma nastąpić likwidacja poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaga opinii właściwych organów gminy, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Przesłany przy piśmie znak: SOZ-8020/1/25/08 z dnia 3 kwietnia 2008r. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju wymaga zaopiniowania.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 806

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-10 14:48:36
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-10 14:51:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-10 14:51:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony