Uchwała Nr XVI/18/08 z 22 lipca 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/18/08
Rady Gminy Stopnica
z dnia 22 lipca 2008r.

w sprawie zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego na 2008r
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

1.Zmniejsza się wydatki
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- pozostała działalność, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 863,54 zł.

2.Zwiększa się wydatki
w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – dostarczanie wody, § 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych o kwotę 5 863,54 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmiany w planie zakładu budżetowego na 2008r., ponieważ zakład otrzymał dotację celową na zakup samochodu osobowo dostawczego w wysokości 50 000 zł. Po rozpatrzeniu ofert wybrano i zakupiono samochód którego wartość początkowa, wraz z przeglądem , rejestracją i rozliczeniem podatku VAT wynosi 55 863,54 zł. W związku z obowiązującymi przepisami zakład musi wydzielić własne środki pieniężne w wysokości 5863,54 zł. w planie finansowym, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 750

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-19 09:45:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-09-19 09:46:51
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-19 09:46:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony