Uchwała Nr XVII/24/08 z 17 września 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVII/24/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 17 września 2008r.

w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się w roku szkolnym 2008/2009 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Strzałkowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 


Uzasadnienie
 Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na wniosek rodziców dzieci 6-letnich tworzy się oddział wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Strzałkowie.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 755

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 22:18:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-10-03 22:35:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 22:35:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony