Uchwała Nr XVII/26/08 z 17 września 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVII/26/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 17 września 2008r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Stopnica pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu
z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2008 rok, w wysokości 1.000 zł.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą Stopnica. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie
W związku z apelem Starosty Strzeleckiego o pomoc i wsparcie dla ofiar trąby powietrznej, która w dniu 15 sierpnia br. dokonała spustoszeń w czterech miejscowościach Powiatu Strzeleckiego, działając na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 761

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 22:20:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-10-03 22:35:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 22:35:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony