Uchwała Nr XVII/27/08 z 17 września 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVII/27/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 17 września 2008r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Stopnica na 2008 rok”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/63/07 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 28 grudnia 2007r., zmienionym uchwałą Nr XIV/4/08
z dnia 13 marca 2008r., załącznik „Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok” otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań gminy i prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z potrzebą zakupu wyposażania świetlic środowiskowych w Klępiu Górnym, Suchowoli i Szczytnikach, pokrycia kosztów podróży służbowych i szkolenia pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, dokonanie zmiany preliminarza wydatków jest zasadne. 

Załączone pliki:

Załącznik
(U_2008_27_zal.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2008-10-03 22:38:19 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 780

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 22:22:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-10-03 22:36:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 22:38:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony