Uchwała Nr XVIII/32/08 z 22 października 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVIII/32/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 22 października 2008r.

w sprawie: ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
 
 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych mających swą siedzibę na terenie gminy Stopnica, biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, w wysokości 15,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie
W dniu 25 września 2008r. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na jej podstawie członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu uchwala Rada Gminy w drodze uchwały. Nie może on przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS przed dniem ustalenia ekwiwalentu. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 786

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-24 12:18:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-10-24 12:19:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-24 12:19:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony