Uchwała Nr XVIII/30/08 z 22 października 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVIII/30/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 22 października 2008r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy stanowiącym załącznik do uchwały nr XVI/40/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 203, poz. 2677 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy działa na podstawie:
1/ uchwały Nr X/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Stopnicy z dnia 24 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy”,
2/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3/ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
4/ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.),
5/ ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
6/ ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
7/ ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 5682 z późn. zm.),
8/ ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.),
9/ niniejszego statutu”.

2/ § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:
- pomocy społecznej w tym zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- świadczeń rodzinnych,
- postępowania w sprawie przyznania i wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego
i przyznawania zaliczek alimentacyjnych,
- pomocy osobom uprawnionym do alimentów.”

3/ § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Do zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r.
Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) należy:
1/ prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń alimentacyjnych,
2/ przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3/ podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.”

4/ dotychczasowy § 10 oznacza się jako § 11,

5/ dotychczasowy § 11 oznacza się jako § 12 w następującym brzmieniu:
„§ 12. 1. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Wójta Gminy może wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych
i funduszu alimentacyjnego.
2. Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, jak również kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

6/ dotychczasowy § 12 oznacza się jako § 13,

7/ dotychczasowy § 13 oznacza się jako § 14,

8/ dotychczasowy § 14 oznacza się jako § 15.

§ 2

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia.

 

 

 


Uzasadnienie
      W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) oraz przejęciem z dniem 1 października 2008 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy zadań wynikających z w/w ustawy konieczna jest zmiana dotychczas obowiązującego Statutu.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 845

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 08:08:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-26 08:10:09
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-12-31 09:42:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony