Uchwała Nr XVIII/35/08 z 22 października 2008r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XVIII/35/08
Rady Gminy Stopnica
z dnia 22 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Dz 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 34 260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 34 260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie:
W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z dofinansowaniem realizacji projektu "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" pod nazwą "Nasza szkoła oknem na świat"przez Szkołę Podstawową w Smogorzowie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 792

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 13:45:47
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-27 08:32:21
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-27 08:32:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony