Protokół Nr XXIII/09

Wersja do druku

Protokół Nr XXIII/09

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 27 marca 2009r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 13 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- przedstawiciel Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju,
 Kierownik ZGK Jan Łukasik,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- radca prawny Wojciech Zręda
Otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz. 9.00
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z sesji Rady Gminy odbytych w dniach 17 i 27 lutego 2009r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i
 przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniach 17 i 27
 lutego 2009r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stopnica na lata 2009-2015.
 b) pozbawienia kategorii drogi gminnej,
 c) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
 d) zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
 e) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w
 zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
 bezodpływowych,
 f) likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu,
 g) likwidacji Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym,
 h) przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych
 jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .
9. Zaopiniowanie wykazu działek do komunalizacji.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXIII sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał. (13 radnych)
Ad.2. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian polegających na dodaniu w pkt. 7 ppkt h) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica po czym otworzył dyskusję nad porządkiem obrad.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Ad.3. Protokóły z poprzednich sesji Rady Gminy tj. z dnia 17 i 27 lutego 2009r. zostały wyłożone do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią protokółu z dnia 17 lutego 2009r.
 Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią protokółu z dnia 27 lutego 2009r.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych.
Ad.4.5. Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesjach w dniach 17 i 27 lutego 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk zapytał gdzie był ogłoszony przetarg na wybór inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji odbudowa Zamku, ile wpłynęło ofert i czy oferta wymieniona w sprawozdaniu była najtańsza?
- radny Krzysztof Zych – w nawiązaniu do informacji prasowych poinformował, że uchwały dotyczące zamiaru przekształcenia szkół zostały przez Kuratora i Urząd Wojewódzki uchylone.
W odpowiedzi na pytanie radnego Sztuka Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita poinformowała, że wartość zamówienia na nadzory budowlane przyjęto do 14.000 Euro, a wartość tego nadzoru to 0,85% wartości całej inwestycji. Wystąpiono z dwoma zapytaniami gdzie wpłynęła tylko jedna oferta. Zwróciła uwagę, że na ograniczenie liczby zapytań wpłynął fakt, że nadzór nad tym budynkiem jest skomplikowany ponieważ do jego pełnienia trzeba mieć uprawnienia nie tylko budowlane ale również konserwatorskie. Poinformowała, że inspektora nadzoru dla tej budowy zatwierdza konserwator zabytków. Wybrany Inspektor nadzoru posiada wszystkie uprawnienia wymagane przez konserwatora zabytków.
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi radny Czesław Sztuk zapytał czy umieszczono ogłoszenia o przetargu na wybór inspektora nadzoru na stronie internetowej Urzędu Gminy obniżyłoby koszt nadzoru tej inwestycji?
W odpowiedzi na kolejne pytanie radnego Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita poinformowała, że fakt ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej nie miał by wpływu na obniżenie kwoty z uwagi na zakres obowiązków inspektora nadzoru tj. dwu, trzykrotny pobyt na budowie i na każde żądanie, a planowany termin inwestycji to kwiecień 2009 do grudnia 2010.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o realizacji uchwał oraz przypomniał wniosek radnego Zycha dotyczący informacji prasowej na temat uchylenia uchwał oświatowych.
W dyskusji głos zabrali:
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, że informacja prasowa nie stanowi dokumentu zobowiązującego Wójta Gminy do podejmowania dalszych czynności w danej sprawie.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad informacją o realizacji uchwał.
Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Cezary Borowiec poruszył problem uporządkowania drogi na cmentarz tj. usunięcia śmieci.
- radny Czesław Sztuk przypomniał, że uczestnicząc w spotkaniu z projektantem gdzie omawiano inwestycje związane z budową kanalizacji interweniował o ograniczenie budowy kanalizacji pompowych do 20% natomiast w większości budować kanalizację grawitacyjną z uwagi na koszt jej eksploatacji. Ustalenia te zostały przez radnych przyjęte. Obecnie okazuje się, że w ogłoszonym przetargu na budowę kanalizacji w m. Konary, Smogorzów, Topola, Podlasek w większości zaprojektowana jest kanalizacja pompowa. Zdaniem radnego przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu, opracowany projekt dla danego zadania należało przedłożyć Radzie Gminy celem akceptacji. W dalszej wypowiedzi poddał pod rozwagę problem budowy kanalizacji dla pozostałych miejscowości gminy Stopnica gdzie prawdopodobnie w większości projektowana jest kanalizacja pompowa. Kończąc wypowiedź zapytał czy istnieje możliwość zmiany projektu i na jakim etapie oraz czy kanalizacja dla m.Konary, Smogorzów, Topola, Podlasek została zaprojektowana zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy ustaleniami.
- radny Krzysztof Zych przypomniał, że również zgłaszał wniosek aby w m. Konary budować kanalizację grawitacyjną.
Ad.7 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stopnica na lata 2009-2015.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
b) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
c) w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
d) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że treść uchwały nie została poprawiona w części dotyczącej środków założonych na odbudowę zamku. Przypomniał, że na wniosek radnych uczestniczących w posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy zapis dotyczący środków na odbudowę zamku winien być urealniony do wysokości kwoty określonej w kosztorysie inwestorskim. Mając powyższe na uwadze Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad tj. o przystąpienie do dyskusji nad kolejnym projektem uchwały, natomiast do dyskusji nad uchwałą budżetową przystąpić z chwilą wprowadzenia zgłoszonej poprawki.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. (radny Ryszard Grzegorczyk nieobecny).
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
- radny Cezary Borowiec zwrócił uwagę, że z każdym właścicielem posesji indywidualnie Firma TAMAX podpisała umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru śmieci w związku z czym Rada Gminy nie jest władna rozwiązać te umowy. Jedynym powodem odrzucenia przez Radę Gminy uchwały może być nie dotrzymanie przez przedstawiciela Firmy TAMAX deklaracji złożonej na poprzedniej sesji Rady Gminy w sprawie obniżenia proponowanych stawek.
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak poparł wniosek radnego Zycha o odrzucenie projektu uchwały ponieważ Firma TAMAX nie wywiązała się ze złożonej deklaracji obniżenia stawek.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Zycha o odrzucenie w całości projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał :
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu.
W nawiązaniu do treści projektów uchwał dotyczących likwidacji szkół radny Cezary Borowiec zwrócił uwagę, że o likwidacji szkół w Mietlu i Klępiu Górnym zadecydowali rodzice przenosząc dzieci z tych szkół do Szkoły Podstawowej w Stopnicy.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
- w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 radny głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
- w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski informując:
- zostaną podjęte czynności związane z uporządkowaniem drogi na cmentarz,
- dla miejscowości Konary, Smogorzów, Podlasek, Topola opracowana była koncepcja budowy kanalizacji z którą na zorganizowanym spotkaniu z projektantem zapoznała się Rada Gminy. Korzystając z obecności projektanta zgłaszano wszelkie uwagi i wnioski do opracowanej koncepcji. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu ustalono aby przystąpić do opracowania projektów kanalizacji mieszanej tj. grawitacyjno-pompowej i takie zlecenie projektant otrzymał. Dla pozostałych miejscowości objętych projektowaniem kanalizacji projekty budowlane zostały zakończone. Dla części tych projektów wydano już pozwolenie budowlane natomiast pozostałe są w trakcie przygotowania do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Mając powyższe na uwadze Zastępca Wójta poinformował, że nie ma możliwości zmiany projektu budowlanego.
Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad wykazem działek do komunalizacji położonych w m. Bosowice oznaczonych nr 150 o pow. 0.03 ha (zbiornik przeciwpożarowy), nr 156 o pow. 0.04 ha (grunt pod sklepem).
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Przedłożony wykaz działek zaopiniowano pozytywnie (12 za). Wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.10 Wolne wnioski i zapytania.
- radny Krzysztof Zych poinformował, że mieszkańcy Konar sprzeciwili się budowie kanalizacji według opracowanego projektu.
W nawiązaniu do informacji radnego Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, że na etapie opracowania projektu mieszkańcy mieli wgląd do dokumentacji, rozmawiali z projektantem, podpisywali zgody w związku z czym w obecnej chwili brak możliwości wprowadzania zmian ponieważ dokumentacja została zatwierdzona, czekamy na wykonawstwo.
W związku z tym, ze dalsza dyskusja radnych odbiegała od porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy odebrał mówcom głos.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:
- od Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICA w Stopnicy w sprawie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka.
Wniosek w przedmiotowej sprawie postanowiono przekazać Wójtowi Gminy celem rozpatrzenia.
- od Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki- Koruba w sprawie rozpoczęcia kampanii „Rok 2009 rokiem pracownika socjalnego”, organizowanego konkursu na prezydenta, burmistrza, wójta roku 2009 – aktywnego samorządowca w zakresie polityki społecznej oraz w sprawie składania oświadczeń majątkowych.
- od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Smogorzowie w sprawie usunięcia wad w podjętej przez Radę Gminy uchwale z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smogorzowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy.
W nawiązaniu do pisma w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że trwa postępowanie w zakresie zgodności treści podjętej uchwały. Z chwilą zakończenia postępowania informacja na temat badanej uchwały zostanie przesłana adresatom pisma.
W dalszej części sesji głos zabrali:
- sołtys wsi Suchowola Marek Maj zapytał czy należy od mieszkańców przyjmować należności za wywóz śmieci skoro Rada Gminy kolejny raz odrzuciła projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
W odpowiedzi na powyższe pytanie radca prawny Wojciech Zręda poinformował, że każdy mieszkaniec indywidualnie podpisał umowę z Firmą TAMAX na świadczenie usług w zakresie odbioru śmieci w związku z czym gmina nie ma wpływu na treść umowy, zawarte w niej warunki oraz na jej rozwiązanie. Zdaniem radcy prawnego każda umowa winna być rozpatrywana indywidualnie.
W związku z tym, że przygotowano nowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych ( radni Grzegorczyk i Fiutko nieobecni).
Podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
W nawiązaniu do przyjętego przez stałe Komisje Rady Gminy wniosku w sprawie podziału środków zawartych w budżecie gminy na drogi na 14 radnych, radny Grzegorz Rokosz zgłosił wniosek o zamieszczenie w treści protokółu informacji w tej sprawie.
Ad.11. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 12.20

Protokolant:

Zofia Marzec

Załączone pliki:

Protokół Nr XXIII
(Protokol_XXIII_09.pdf - 4774.94 KB) Data publikacji: 2010-01-29 12:03:18 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 747

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2009-05-15 11:38:52
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2009-05-15 11:39:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2010-02-13 14:33:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony