Uchwała Nr XI/2/04 z 9 marca 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XI/2/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 9 marca 2004r.

w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Stopnica na realizację zadań własnych gminy

Na podstawie art.118 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 29/2001 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Stopnica na realizację zadań własnych gminy wprowadza się następujące zmiany:

1/ użyte w § 5 i § 9 w różnych przypadkach wyrazy "Zarząd Gminy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Wójt Gminy",

2/ dodaje się:

a/ wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

b/ wzór umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

c/ wzór rozliczenia dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1
(Zal._1.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2004-03-15 20:52:56 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 2
(Zal_2.doc - 48.64 KB) Data publikacji: 2004-03-15 20:56:26 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Wzór umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 3
(Zal_3.doc - 41.472 KB) Data publikacji: 2004-03-15 21:00:24 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Wzór rozliczenia dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2616

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-03-15 20:42:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-03-15 22:37:23
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-03-15 22:37:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony