Uchwała Nr XI/6/04 z 9 marca 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XI/6/04
Rady Gmin y w Stopnicy
z dnia 9 marca 2004r.


w sprawie wystąpienia Gminy Stopnica ze Stowarzyszenia Gmin Małopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 16 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Gmin Małopolski Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Stopnica występuje ze Stowarzyszenia Gmin Małopolski z siedzibą
w Krakowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 


U z a s a d n i e n i e

W ocenie Rady Gminy dotychczasowa przynależność do w/w Stowarzyszenia nie przyniosła korzyści, a w związku z utworzeniem Województwa Świętokrzyskiego dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu jest niecelowe.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1526

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-03-15 21:32:38
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-03-15 22:38:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-03-15 22:38:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony