Uchwała Nr XII/16/04 z 27 kwietnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XII/16/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

   Na podstawie art. 14 i art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz.800 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

   Ustala się dla radnych Rady Gminy w Stopnicy diety w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 400 złotych oraz zwrot kosztów podróży służbowych na ogólnie obowiązujących zasadach.

§ 2

   Dieta wypłacana jest do dnia 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Należności z tytułu diet i kosztów podróży służbowych wypłaca Urząd Gminy.

§ 3

   Zasady dokonywania potrąceń z diety, w związku z nieobecnością radnego, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącym Komisji  oraz Wójtowi Gminy.

§ 5

   Traci moc Uchwała Nr 7/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

§ 6

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Zasady dokonywania potrąceń z diety przysługującej radnym Rady Gminy w Stopnicy

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1522

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-01 21:46:34
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-01 22:48:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-01 22:48:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony