Uchwała Nr XII/17/04 z 27 kwietnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XII/17/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów

     Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

     Za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w Stopnicy przysługuje sołtysowi dieta
w wysokości 100 złotych.


§ 2

Należności z tytułu diet wypłaca Urząd Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

     Traci moc Uchwała Nr 8/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r.
w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

     Stosownie do art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym za udział w pracach Rady Gminy  przyznano Sołtysom diety.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1447

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-01 22:33:20
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-01 22:49:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-01 22:49:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony