Uchwała Nr XII/19/04 z 27 kwietnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XII/19/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22 ust.1 i 2, art.40 ust.1 i 2 pkt 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

   W Statucie Gminy Stopnica, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 4/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r., w załączniku Nr 3 - Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica, skreśla się punkt 4 w brzmieniu "4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Stopnicy".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 


Uzasadnienie

    Rada Gminy w Stopnicy Uchwałą Nr 55/03 z dnia 15 grudnia 2003r. podjęła decyzję w sprawie likwidacji z dniem 31 marca 2004r. jednostki organizacyjnej gminy, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy.
   Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy, przejął z dniem
1 kwietnia 2004r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" w Stopnicy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2610

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-01 22:39:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-01 22:54:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-01 22:54:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony