Uchwała Nr XII/9/04 z 27 kwietnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XII/9/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004r.

   w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stopnica
za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2003 rok przedłożonych przez Wójta Gminy, uwzględniając opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

     Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2003 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Stopnica za 2003 rok.

§ 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Załącznik 1
(Zalacznik do U9_2004.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2004-05-11 19:39:40 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik 2
(Zalacznik do U9_2004.xls - 117.76 KB) Data publikacji: 2004-05-11 19:41:14 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2489

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 19:18:36
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-11 19:43:30
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2011-11-18 12:02:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony