Uchwała Nr XIII/21/04 z 8 czerwca 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIII/21/2004
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne,§ 6292-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 620 593 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 620 593 zł
3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6292 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4 272 779 zł
4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6292 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 191 688 zł
5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ZPORR) o kwotę 2 313 435 zł
6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6052 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 678 000zł
7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6052 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 041 126zł
8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 426 871zł

§ 2

1.Załącznik Nr 4 "Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik Nr 4a "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004r" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1523

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 20:22:00
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 20:36:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 20:36:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony