Uchwała Nr XIII/22/04 z 8 czerwca 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIII/22/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 8 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) .
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
a) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy o kwotę 4 000 zł
b) w dziele 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę 5 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe
 a) w dziale754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne , § 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4 000 zł
 b) w dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale  92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu boksów garażowych w budynku OSP Stopnica oraz na ochronę zabytków (kościół w Szczaworyżu).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1475

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 20:27:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 20:34:47
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2012-02-28 08:59:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony