Uchwała Nr XIII/23/04 z 8 czerwca 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIII/23/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 8 czerwca 2004r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz pisma Ministra Finansów ST3-4820-22/2004 z dnia 2004-05-25 Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 21 882 zł
2.  Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 21 882 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, pocztowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1473

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 20:38:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 20:39:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 20:39:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony