Uchwała Nr XIV/27/04 z 17 czerwca 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIV /27/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 17 czerwca 2004roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1


1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy o kwotę 4 000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy o kwotę 4 000 zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie:
w uchwale Nr XIII/22/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 8 czerwca 2004r pomyłkowo wpisano rozdział 75814 - rezerwy ogólne i celowe , a winno  być 75818 - rezerwy ogólne i celowe.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1413

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 20:57:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 21:02:32
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 21:13:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony