Uchwała Nr XIV/26/04 z 17 czerwca 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIV/26/2004
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 17 czerwca 2004r.

 
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6292 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 1 191 688 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,  § 6052 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 041 126zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,  § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 426 871zł
4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6292 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  o kwotę 1 191 929 zł
5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6052 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 041 120zł
6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 426 877zł

§ 2

Załącznik Nr 2 "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1
(Zalacznik1doU26_04.xls - 13.312 KB) Data publikacji: 2004-10-12 09:34:10 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik 2
(Zalacznik2doU26_04.xls - 13.824 KB) Data publikacji: 2004-10-12 09:38:13 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1541

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 21:07:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 21:10:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-10-12 09:38:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony