Uchwała Nr XVI/30/04 z 31 sierpnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/30/04
Rady Gminy Stopnica
z dnia 31 sierpnia 2004

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica


    Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 1 i art. 18 ust 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r . Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn .zm) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.) oraz art. 14 ust 1, 2 i 3 ustawy o odpadach (Dz.U.Nr 62, z 2001 r., poz. 628 z póżn zm, Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:


§ 1

    Uchwala się Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Stopnica, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica

§ 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

zał.1 Program Ochrony Środowiska
(Program Ochrony Srodowiska.EXE - 407.253 KB) Data publikacji: 2004-10-21 14:50:37 Redaktor: Mariusz Szcześniak
zał. 2 Plan Gospodarki Odpadami
(Plan Gospodarki Odpadami.EXE - 751.039 KB) Data publikacji: 2004-10-21 14:54:43 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2714

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 21:24:38
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 21:27:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-10-21 14:54:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony