Uchwała Nr XVI/36/04 z 31 sierpnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/36/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 31 sierpnia 2004roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 250 000zł.
 w tym :
a) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210 000 zł.
b) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, § 4270 - Zakup usług remontowych  o kwotę 40 000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 250 000 zł. z przeznaczeniem na zakup zamku w Stopnicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1437

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 22:11:40
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 22:13:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 22:13:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony