Uchwała Nr XVI/38/04 z 31 sierpnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/38/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 31 sierpnia 2004roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 66 000 zł
 w tym:
a) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe , § 4810 - Rezerwy   o kwotę 55 000 zł
b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 11 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 66 000 zł
 w tym:
a) w dziale754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu o kwotę 36 000 zł
 
b) w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska , rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu (nożyc) do ratownictwa drogowego dla OSP w Stopnicy w kwocie zł 11 000 zł i samochodu strażackiego dla jednostki w Bosowicach w kwocie 25 000 zł w celu podniesienia bezpieczeństwa w gminie. Zabezpieczona kwota w budżecie po zmianach na budowę nowych punktów świetlnych to 110 000 zł, w wyniku przetargu inwestycja opiewa na kwotę 140 000 zł i jest wyższa o 30 000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1444

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 22:20:36
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 22:22:21
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2012-05-29 14:01:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony