Uchwała Nr XIII/24/04 z 8 czerwca 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIII /24/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz pisma Ministra Finansów ST5-4820-4g/2004 z dnia 20.05.2004r.,
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa     o kwotę 200.000 zł

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł
w tym:
a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 4270 - zakup usług remontowych     o kwotę 100.000 zł
b) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł
 c) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł
 § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł
z przeznaczeniem na:
- remont Szkoły Podstawowej w Stopnicy, Smogorzowie, Mietlu oraz budynku UG.
- finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
- zakup materiałów - bieżące utrzymanie placówki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1492

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 22:47:31
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 22:50:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 22:50:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony