Uchwała Nr XVIII/47/04 z 23 listopada 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVIII/47/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 23 listopada 2004


w sprawie wyboru banku dla obsługi budżetu gminy Stopnica.

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r Dz.U. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz .984, Nr 153 poz. 1217, Nr214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.134 ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177/ postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, bankową obsługę budżetu gminy Stopnica sprawować będzie Bank Spółdzielczy w Stopnicy.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy w/g załącznika Nr 5 do SIWZ z wybranym bankiem na okres trzech lat licząc od daty zawarcia umowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a w zakresie § 1 obowiązuje 3 lata licząc od dnia zawarcia umowy, chyba że wcześniej umowa z bankiem zostanie rozwiązana. W takim przypadku obowiązuje do dnia wyboru banku w ustawowym terminie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1485

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-29 07:51:22
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-29 07:54:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-29 07:54:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony