Uchwała Nr XIX/49/04 z 6 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIX/49/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 6 grudnia 2004

w sprawie oddalenia protestu na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku dla obsługi budżetu gminy Stopnica.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1217, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 134 ust. l i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i art. 183 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ uchwala się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu protestu z dnia 29.11.2004 roku dot. rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Stopnica, przekazanego przez Wójta Gminy Stopnica ze stanowiskiem Komisji Przetargowej w tej sprawie oddala się protest Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX /49/ 04 Rady Gminy w Stopnicy w sprawie oddalenia protestu na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Stopnica
Gmina Stopnica przeprowadziła postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy . Po przedstawieniu na sesji wypracowanej przez Komisję przetargową na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, Rada Gminy uchwałą Nr XVIII / 47/ 04 z dnia 23 listopada 2004 roku dokonała wyboru banku do obsługi budżetu gminy – Bank Spółdzielczy w Stopnicy. Po zawiadomieniu o rozstrzygnięciu przetargu Bank Spółdzielczy w dniu 30 listopada 2004 roku złożył protest, iż w postępowaniu przetargowym zostały naruszone następujące przepisy: art.2 i 3 ustawy ocenach, art.34 i 90 Prawa zamówień publicznych.0dpowiadając na protest informuje się że:
1) Zgodnie z art. 110. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Dz.U.02.72.665 Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych. Nie ma żadnego przepisu prawnego zobowiązującego bank do pobierania opłat za dokonywane czynności bankowych. Potwierdza taką konstatacje np. wyrok Sądu antymonopolowego z dnia 30.09.2002 roku sygn. akt. AMC 47/01 gdzie stwierdzono, że bank może, ale nie musi, pobierać prowizji z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności. W obsłudze budżetu gminy marginalną wydaje się nawet opłata za czynności związane z prowadzeniem rachunku. Bank obsługując budżet gminy zarabia przede wszystkim na osadach pieniężnych na rachunku, co umożliwia gospodarkę (inwestowanie) tymi środkami. Tak więc de facto bank nie wykonuje usług bez korzyści finansowej dla siebie. Skala jego zysku zależy od oprocentowania środków, okresu osadu na rachunku i wielkości środków. Bank może więc zgodnie z prawem skalkulować swoją opłatę z prowadzenie rachunku na poziomie „O". W bankowości bardzo często, w celu pozyskania klienta proponuje się darmowe prowadzenie rachunku poprzez jakiś okres czasu, lub na stałe.
2) Nie jest trafny także zarzut naruszenia art. 2. ustawy o zamówieniach publicznych, który brzmi :Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. l pkt l ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); ustawa o cenach : Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
3) Nie jest trafny zarzut naruszenia Art. 34. l. ustawy o zamówieniach publicznych, który stanowi ,ze podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest, zgodnie z wyborem zamawiającego, łączna wartość zamówień: 1) na usługi należące do tej samej kategorii lub dostawy należące do tej samej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli jest on dłuższy niż 12 miesięcy. 2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 3. Jeżeli zamówienia, o którym mowa w ust. l, udziela się na czas nieoznaczony, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest wartość ustalona zgodnie z ust. l, z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia. 4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Właśnie na tej podstawie gmina ustalała wartość przedmiotu zamówienia przed rozpoczęciem postępowania .
4) Zgodnie z prawem gmina zażądała od oferenta wyjaśnienia co oznacza kreska w pozycji „cena" . Przepis art.87 ust 1 Ustawy o zamówieniach publicznych stanowi ,że w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Tak się właśnie stało . Oferent nie zmienił swej oferty .
5) Nie naruszono także Art. 90. 1.ustawy o zamówieniach publicznych, który stanowi ,ze zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


Przepis ten tak naprawdę nie dotyczy naszej sprawy, gdyż prowadzenie rachunku bankowego bez pobierania opłat nie jest stosowaniem rażąco niskiej ceną, lecz powszechną praktyką na rynku usług bankowych.   

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1636

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:35:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-02-04 08:40:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-07 10:45:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony