Uchwała Nr XX/52/04 z 14 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/52/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004r. Nr 46, poz.794)
Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 25,00 zł od jednego psa.

§ 2

Podatek jest płatny z góry bez wezwania w terminie do 30 kwietnia lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3

Pobór podatku odbywać się będzie w drodze inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem 5% wpływów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2005.

 

 


*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :
 1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992 r.).
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1751

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:37:21
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-25 08:06:08
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2014-11-14 12:15:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony