Uchwała Nr XX/54/04 z 14 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/54/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 grudnia 2004r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz.1966), w związku z art.10 ust.1, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późniejszymi zmianami ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004r. Nr 46, poz.794) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. ( M.P. z 2004r. Nr 43, poz. 753 )
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 400,00 zł  
 b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 450,00 zł.
 c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 500,00 zł


2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1300,00 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12 ton 500,00 zł.

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
a) mniej niż 30 miejsc 1200,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1500,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2005.

 

 


*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. U.WE L 368 z 17.12.1992 ).
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 167 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


 

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1, 2, 3
(U54_04zal_1,2,3.doc - 39.936 KB) Data publikacji: 2005-01-25 08:12:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1691

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:39:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-25 08:09:31
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2014-12-01 14:46:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony