Uchwała Nr XX/55/04 z 14 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/55/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 grudnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.


 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.24 ust.1, 3, 8 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 48/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stopnicy oraz we wszystkich sołectwach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Załączone pliki:

Załącznik
(U55_04zal.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2005-01-24 21:24:17 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
(U55_04Taryfa.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2005-01-24 21:26:07 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Tabele
(U55_04zalTabele wyliczemie ceny wody.doc - 79.36 KB) Data publikacji: 2005-02-07 09:17:53 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1757

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:39:40
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-25 08:15:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-07 09:17:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony