Uchwała Nr XX/56/04 z 14 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/56/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 grudnia 2004roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 87 326,00 zł
2.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 87 326,00 zł
    

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1447

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:40:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-25 08:16:55
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2014-12-02 10:49:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony