Uchwała Nr XX/57/04 z 14 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/57/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe:
-w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł. 5 000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:
 -w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. 5 000,00 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1456

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:40:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-25 08:17:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-25 08:17:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony