Uchwała Nr XX/58/04 z 14 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/58/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe:
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 21.350 zł
w tym:
§ 3020 - nagrody i wydatki os. nie zal. do wynagr. - 2.600 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.000 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   2.250 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.500 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 21.350 zł
w tym:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 11.350 zł

z przeznaczeniem na:
§ 4210 - zakup materiałów
§ 4300 - wykonanie ławek wokół szkoły, przegląd sprzętu p.poż.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1425

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:41:15
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-25 08:17:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-25 08:17:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony