Uchwała Nr XXI/60/04 z 30 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXI/60/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2004roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.637 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.637 zł
z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1458

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:42:10
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 18:40:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-17 18:40:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony