Uchwała Nr XXI/61/04 z 30 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXI/61/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2005r.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Stopnica na 2005 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączone pliki:

Załącznik
(U61_04zal.doc - 82.944 KB) Data publikacji: 2005-01-10 22:27:03 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2213

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:42:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 18:43:11
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2014-12-08 09:53:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony