Uchwała Nr XXI/64/04 z 30 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXI/64/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.

 Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz.708 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się do celów sporządzenia tabel płacowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica:
1/ najniższe wynagrodzenie w kwocie - 750,00 zł
2/ wartość jednego punktu - 3,90 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 61/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2005 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1510

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:44:20
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 18:47:51
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2014-12-23 09:26:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony