Uchwała Nr XXI/65/04 z 30 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXI/65/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Stopnica na 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stopnica w roku 2005" stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Załączone pliki:

Załącznik
(U65_04zal.doc - 104.448 KB) Data publikacji: 2005-01-10 22:27:50 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1446

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:45:16
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 18:52:45
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2014-12-22 11:52:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony