Uchwała Nr XXI/66/04 z 30 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXI/66/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczącymi zmiany urzędowych nazw miejscowości

 Na podstawie art. 5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1


Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wymienionych miejscowości w sprawach:
1/ zmiany urzędowych nazw miejscowości (wsi), a mianowicie:
a/ "Nowe Kąty" na "Kąty Nowe",
b/ "Nowy Falęcin" na "Falęcin Nowy",
c/ "Stare Folwarki" na "Folwarki"
d/ "Stare Prusy" na "Prusy",
e/ "Stary Falęcin" na "Falęcin Stary",
f/ "Stary Mietel" na "Mietel".
2/ zniesienia nazwy integralnej części miejscowości i ustalenia urzędowej nazwy miejscowości, dla której opracowywane są dane statystyczne, a mianowicie:
- "Stare Kąty" - część wsi Stare Folwarki na "Kąty Stare" - wieś.

§ 2

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości objętych zmianami należy przeprowadzić według zasad określonych w załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Stopnica, przyjętego Uchwałą Nr 4/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r.

§ 3

Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji na najbliższej sesji, następującej po zakończeniu konsultacji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 


Uzasadnienie

W toku czynności urzędowych ustalono, iż występują zasadnicze różnice pomiędzy nazwami miejscowości Gminy Stopnica a bazą danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na tym tle dochodzi do licznych kontrowersji z mieszkańcami, które związane są z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz innymi sprawami dotyczącymi miejsca zamieszkania. Celowe jest wszczęcie procedury zmierzającej do dokonania stosownych korekt. Rada Gminy w uchwale Nr 4/2003 ustaliła zasady prowadzenia konsultacji.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1448

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:45:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 18:53:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-17 18:53:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony