Uchwała Nr XXI/67/04 z 30 grudnia 2004r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XXI/67/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2004r.


w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2005r.

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004r. Nr 46, poz.794 )
Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/53/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2005 r. w § 3 skreśla się punkt 3.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2005.

 

 


*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
 1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
 transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz .Urz.WEL 368 z 17.12.1992r),
 2.) dyrektywy 1999 /62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
 infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WEL 187 z 20..07.1999).

 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1727

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:46:17
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 18:54:39
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-17 18:54:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony