Protokół Nr XVII/2004

Wersja do druku

Protokół Nr XVII/2004

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 5 listopada 2004r.

W sesji udział wzięli:
radni w liczbie 15 na stan 15 wg listy obecności,
sołtysi wg listy obecności,
Komendant Komisariatu Policji w Stopnicy Jarosław Żak,
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasza Szansa”
Wójt Gminy Ryszard Zych,
Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
Sekretarz Gminy Anna Godowska,
Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
radca prawny mgr Wojciech Zręda,
Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mgr inż. Helena Rokita,
Inspektor ds. budowy dróg Mirosław Siekierski.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
 Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.
5.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 31 sierpnia 2004r. oraz informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników.
6.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Stopnica,
b)zmian w budżecie gminy na 2004 rok ( 3 uchwały) ,
c)zakupu nieruchomości,
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zamknięcie sesji Rady Gminy.
 
Przebieg obrad:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XVII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.2. Do przesłanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowo do punktu 8 podjęcie uchwał w sprawie: zakupu nieruchomości, zmian w budżecie gminy ( 2 uchwały), ponadto poinformował, że w czasie obrad sesji głos zabiorą zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasza Szansa”.
W dyskusji nad porządkiem obrad głos zabrali:
radny Jan Kowalik zgłosił wniosek Klubu Sportowego „Piast” w Stopnicy w sprawie przekazania pozostałej części dotacji oraz przyznania dodatkowo kwoty 15.000 zł na potrzeby Klubu.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treścią wniosku po czym zgłosił propozycje umieszczenia dyskusji nad wnioskiem po p-kcie 8 porządku obrad. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady Gminy wpłynął również wniosek od Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju o dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w kwocie 10.000 zł
Po zapoznaniu się z powyższym radni zawnioskowali o odroczenie terminu rozpatrzenia wniosku Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju do następnej sesji Rady Gminy.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokółu głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przedstawicielom Stowarzyszenia Młodych „Nasza Szansa”.
T. Osak poinformował, że Stowarzyszenie skupia 23 członków mieszkańców gminy Stopnica, posiada już status prawny, jest zarejestrowane w KRS. Głównym celem Stowarzyszenia jest: promocja gminy Stopnica, współpraca z gminą polegająca na wydaniu gazetki gminnej „Nasza Stopnica”, współpraca z międzynarodowymi organizacjami młodzieżowymi, doradztwo, pomoc oraz organizowanie szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Dalszym celem Stowarzyszenia jest nawiązanie współpracy z miastem bliźniaczym w Belgii La Hulpe, wydanie folderu, polepszenie strony internetowej. W dalszej wypowiedzi T. Osak przypomniał, że Stowarzyszenie w roku bieżącym zorganizowało 2- dniowy festyn rodzinny i również w zamierzeniach Stowarzyszenia jest zorganizowanie w roku przyszłym 2-dniowego festynu pod nazwą ,,Dni Stopnicy” połączonego z dożynkami w Klasztorze Księży Sercanów w Kątach Starych. W uzupełnieniu wypowiedzi o nawiązaniu współpracy z miastem bliźniaczym w Belgii, W. Szczepanik poinformował, że pięciotysięczne miasto La Hulpe położone jest w odległości ok. 18 km od Brukseli, jest jednym z najbogatszych miast w tym kraju. Burmistrz miasta jest zainteresowany współpracą z naszą gminą. Zakres współpracy ze strony belgijskiej zawiera przede wszystkim wymianę młodzieży szkolnej w ramach tzw. ,,zielonej szkoły”( sport, koszykówka, piłka nożna) Zamiarem Stowarzyszenia jest oficjalne zaproszenie Burmistrza La Hulpe do Stopnicy celem zwiedzenia Stopnicy i okolic oraz podpisania umowy o współpracy w ramach miasta bliźniaczego. Na realizację zamierzeń przyjętych przez Stowarzyszenie istnieje możliwość pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy, informację dotyczącą realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 31 sierpnia 2004r. oraz informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję treścią sprawozdania:
W dyskusji głos zabrali:
radny Czesław Sztuk poruszył problem wysokości wynagrodzenia inspektora nadzoru nad adaptacją masarni. Zdaniem radnego ustalono zbyt wysokie wynagrodzenie, jego wysokość liczona procentowo od wartości inwestycji (410.186 zł) wynosi aż 2,4% gdzie w porównaniu wykonawca inwestycji zarabia od 3do 10 %. Inspektor nadzoru może w tym czasie prowadzić kilka inwestycji, natomiast wykonawca praktycznie jedną.
radny Romuald Kopiński zapytał jakie dalsze czynności podejmowane są z zakupionym ,,Zamkiem”?
w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że obecnie prowadzone są rozmowy z konserwatorem zabytków na temat odbudowy zamku. Następnie będzie ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji, która zostanie w dalszej kolejności wykorzystana przy projektowaniu odnowy ,,zamku”.
Odnosząc się do sprawozdania w części dotyczącej informacji na temat unieważnienia przetargu na wykonanie asfaltowania drogi Czyżów-Dziesławice Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że przetarg ten unieważniono nie z powodu braku zainteresowania Starosty Buskiego, lecz z uwagi na brak środków w budżecie Starostwa na współfinansowanie w roku bieżącym tego przedsięwzięcia. Kolejną uwagę Przewodniczący Rady Gminy zgłosił do informacji dotyczącej realizacji uchwał gdzie zapisano, że Powiatowy Zarząd Dróg negatywnie rozpatrzył wniosek o pozbawienie kategorii drogi powiatowej dla drogi Falęcin Stary- Klępie Dolne, a winno być zapisane, że wniosek negatywnie rozpatrzył Zarząd Powiatu, natomiast Powiatowy Zarząd Dróg jedynie przesłał tę informację do gminy.
 Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawozdanie Wójta Gminy. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Gminy.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania .
Za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy złożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych
radny Czesław Sztuk zapytał czy do projektu budżetu gminy na rok przyszły można jeszcze składać wnioski, pomimo, że termin ich składania upłynął 15 października?
W odpowiedzi na pytanie radnego, Wójt Gminy poinformował, że Rada Gminy nie jest władna zmienić terminu składania wniosków, niemniej jednak Rada Gminy zatwierdza budżet w związku z czym może dany wniosek uwzględnić. Poinformował ponadto, że zakres rzeczowy dotyczący remontu dróg ustalony zostanie w terminie późniejszym.
W nawiązaniu do pytania radnego Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie planu rozwoju lokalnego gminy gdzie zapisano planowane inwestycje na poszczególne lata, również na rok przyszły i zadania te bez dodatkowych wniosków zostaną przeniesione do budżetu gminy.
radny J. Fiutko zapytał jak został rozpatrywany wniosek złożony przez radnych w sprawie dofinansowania szkolnego gabinetu stomatologicznego?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów i konsultacji z radcą prawnym, okazało się że władnym dofinansowania zakupu leków dla potrzeb gabinetu stomatologicznego jest Dyrektor Szkoły.
Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi w sprawie odbudowy ,,Zamku” radny Romuald Kopiński zgłosił propozycję powołania przy Wójcie Gminy zespołu w którego skład oprócz radnych winni wchodzić: fachowiec z dziedziny architektoniczno- kulturalnej, zabytków, miłośnicy Stopnicy, członkowie Stowarzyszenia ,,Nasza Szansa”.
Radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o zamontowanie sprężystych barier przy drodze w Smogorzowie oraz o utwardzenie poboczy przy drogach wyjazdowych na drogę krajową w miejscowości Smogorzów i poboczy przy drodze w miejscowości Topola. Zwrócił uwagę na pozostawione na poboczu drogi w miejscowości Topola gałęzie z wycinanych drzew, które przed okresem zimowym należałoby usunąć.
Radny Feliks Szczepanik zapytał do kogo zgłaszać awarie z funkcjonującej już kanalizacji ciśnieniowej.
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Nowe, Folwarki, Kąty Stare.
Ad. 8. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Stopnica
 W dyskusji głos zabrali:
radny Cezary Borowiec zgłosił wniosek o zmianę zapisu w punkcie XIII specyfikacji zawierającym opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, następująco:
w p-kcie. 1 z 40 pkt. na 35 pkt.
w p-kcie. 2 z 15 pkt. na 10 pkt.
w p-kcie. 3 z 40 pkt. na 35 pkt.
w p-kcie. 4 z 5 pkt. na 10 pkt.
oraz dopisaniu pkt. 5 o treści:
 - istnienie w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy bankomatu.
W nawiązaniu do treści zgłoszonego wniosku Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że należy również uzupełnić pkt. VIII specyfikacji, o zapis ,,istnienia bankomatu”.
Radca prawny mgr Wojciech Zręda poinformował, że jego zdaniem zmiana opisu warunków formalnych polegająca na dodaniu faktu złożenia deklaracji o zainstalowaniu bankomatu spowoduje odrzucenie oferty już na pierwszym etapie, w przypadku nie złożenia przez oferenta takiej deklaracji. Zdaniem radcy prawnego zapis o zainstalowaniu bankomatu winien być uwzględniony w ocenie oferty.
Radny Romuald Kopiński- zdaniem radnego zbyt niską punktację przyjmuje się w ocenie oferty za oprocentowanie środków.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.11.2004r. a okres wykonywania obsługi bankowej, zgodnie z wnioskiem stałych komisji Rady Gminy określono na trzy lata. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia zgłoszonych przez radnych poprawek do treści specyfikacji. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Radny Czesław Sztuk przypomniał że w poprzednim przetargu na wybór banku były oferty zawierające deklaracje zainstalowania bankomatu i utworzenia punktu kasowego, w związku z powyższym nie należy obawiać się o brak ofert w obecnym przetargu.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. polegającą na zmianie załącznika ,, Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne”. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych ( radny Cezary Borowiec nieobecny).
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. polegających na przeniesieniu kwoty 17 000 zł. z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 46 000 zł. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych .
w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Stopnicy w celu budowy parkingu. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią wniosku Klubu Sportowego ,,Piast” w Stopnicy o przeznaczenie pozostałej części dotacji i przyznanie dodatkowo kwoty 15 000 zł., po czym poinformował, że wniosek ten został źle sformułowany gdyż środki o których mowa winny być wykorzystane na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a nie na działalność klubu jak zapisano we wniosku. Po zapoznaniu się z powyższym Wójt Gminy poinformował, że po przedłożeniu stosownych dokumentów nie będzie problemu z przekazaniem pozostałej części dotacji. W podsumowaniu dyskusji nad drugą częścią wniosku w sprawie przyznania dodatkowych środków w kwocie 15 000 zł. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o treści: ,, dyskusja nad przyznaniem dodatkowych środków zostanie podjęta z chwilą złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, oraz po wyrażeniu opinii przez stałe Komisje Rady Gminy.” Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W zakresie wynagrodzenia inspektora nadzoru odpowiedzi udzieliła mgr inż. Helena Rokita- Kierownik Referatu Budownictwa informując: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami remontowymi nie można porównywać z pełnionym nadzorem na nowej budowie, gdyż podczas prac remontowych budynku może dojść do zwiększenia zakresu robót a tym samym zwiększenia kosztów tej inwestycji. W związku z powyższym, zadaniem inspektora będzie sporządzenie w obecności pracownika Urzędu Gminy protokółu konieczności w którym zostanie określony zakres robót. Do zadań inspektora należeć będzie również aby zwiększony zakres obejmował jedynie roboty niezbędne dla funkcjonowania budynku oraz bezpieczeństwa. Praktycznie przy tego typu inwestycji obecność inspektora nadzoru jest wymagana 3-4 razy w tygodniu a termin zakończenia inwestycji przewidziano na miesiąc maj 2005 roku, tak więc kwota 8.000 zł podzielona przez czas trwania inwestycji z uwzględnieniem zakresu robót nie jest zbyt wysoka.
w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi radny Czesław Sztuk poinformował, że ta sama osoba w innych gminach pełni obowiązki inspektora nadzoru lecz za wynagrodzeniem 0,6-0,8% liczone od wartości inwestycji.
w sprawie zamontowania barier sprężystych przy drodze w Smogorzowie Wójt Gminy poinformował, że sytuacja ta zostanie rozpoznana w terenie i jeżeli miejsca gdzie wnioskowane jest zamontowanie barier usytuowane są poza pasem drogowym drogi krajowej, gmina wówczas zakupi i je zamontuje.
W odpowiedzi na kolejne pytania Wójt Gminy poinformował:
powstałe awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.
sprawa awarii oświetlenia ulicznego była już kilkakrotnie omawiana z przedstawicielami Zakładu Energetycznego. W przedmiotowej sprawie z Dyrektorem Zakładu spisano umowę w której określono zasady usuwania awarii i tak w przypadku awarii pojedynczych lamp termin usunięcia określono na 7 dni, więcej jak 10% - w ciągu 3 dni, cała linia w ciągu doby. Jeżeli wymienione terminy nie zostaną przez zakład dotrzymane, gmina może naliczyć kary umowne w wysokości 100 zł dziennie. Poinformował również, że powstałą awarię oświetlenia ulicznego można zgłosić pod bezpłatny numer 0991.
W odpowiedzi na kolejne pytanie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że o usunięcie usterek na modernizowanej drodze w miejscowości Topola wystąpiono z wnioskiem do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w części usterki te już usunięto. Sprawa uporządkowania poboczy po wycięciu drzew w miejscowości Topola zostanie przekazana osobie która wygrała przetarg aby pomimo trwania umowy na bieżąco usuwała pozostawione gałęzie drzew.

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o zaostrzenie kontroli Policji w dni targowe w Stopnicy z uwagi na częste kradzieże
Radny Grzegorz Rokosz zapytał kiedy kończą się gwarancje na wykonane asfaltowania dróg na terenie gminy.
Radny Ryszard Grzegorczyk zapytał o dalszą eksploatację starego autobusu szkolnego i samochodu ciężarowego.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że do Rady Gminy wpłynęło pismo M. Jewiarz zam. Łódź w sprawie opodatkowania gruntu w miejscowości Mietel. Na poprzedniej sesji Rady Gminy pismo w przedmiotowej sprawie zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19.10.2004r. dokonała analizy dokumentów przedłożonych przez pracowników referatu finansowego. Po zbadaniu materiałów Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnej nieprawidłowości w sposobie naliczenia podatku rolnego dla w/w.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Stopnicy wpłynął wniosek w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za IV kwartał br. po czym zapoznał radnych z jego treścią. W związku z tym że sprawa umorzeń leży w kompetencji Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy przekazał Wójtowi wniosek w przedmiotowej sprawie, celem rozpatrzenia.
Radny Czesław Sztuk stwierdził, że udzielona pomoc ze strony gminy w postaci umorzenia podatku winna dotyczyć nowopowstałych zakładów pracy, które się rozwijają a nie już istniejących od kilku lat i posiadających majątek. Jako przykład podał udzielenie pomocy w postaci umorzeń dla Spółdzielni Ogrodniczej w Busku- Zdroju. Zdaniem radnego nie umorzenie podatku, spowodowałoby powstanie zadłużenia co obecnie znacznie obniżyłoby koszt zakupu ,,Zamku”.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do sołtysów z apelem o zorganizowanie zbiórki darów dla potrzeb szpitala w Busku- Zdroju.
Radny Ryszard Grzegorczyk zgłosił wniosek o zamontowanie 4 lamp oświetleniowych przy bocznych drogach w miejscowości Skrobaczów.
W odpowiedzi na powyższy wniosek Z-ca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, że przed rozpoczęciem montażu lamp należy opracować projekt i uzyskać pozwolenie.
Teofil Dresel zam. Czyżów- w imieniu mieszkańców wsi Czyżów, oraz jednostki OSP w Czyżowie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy złożył podziękowanie za przekazaną dotację w kwocie 25 000 zł. na zakup samochodu strażackiego.
Sołtys wsi Mariampol Czesław Dziura poinformował o częstych awariach w dostawie wody dla wsi Mariampol- Borek wnioskując o podjęcie działań w tym zakresie.
W odpowiedzi na wniosek sołtysa Wójt Gminy poinformował, że w przedmiotowej sprawie interweniował u Wójta Gminy Pacanów i sytuacja ta ma ulec poprawie.
Sołtys wsi Suchowola Marek Maj przypomniał, że dla sołectwa Suchowola na wykonanie remontu dróg w sporządzonym harmonogramie przyznano 1420 ton tłucznia a obecnie dowieziono 700 ton. Zapytał kiedy zostanie dowieziona pozostała ilość tłucznia, kiedy rozpocznie się remont świetlicy wiejskiej, jakie czynności podjęto w zakresie projektowania chodnika w miejscowości Suchowola?
Odnosząc się do wniosku w sprawie projektowania chodnika w miejscowości Suchowola, Wójt Gminy poinformował, że prowadził rozmowy ze Starostą Buskim który oznajmił, że w roku bieżącym nie przyjmuje do realizacji tego zadania, tak więc przekazanie naszych środków nastąpi w terminie późniejszym tj. z chwilą zawarcia porozumienia.
Odnosząc się do drugiej części wniosku w sprawie dowiezienia tłucznia na drogi w miejscowości Suchowola inspektor do spraw budowy dróg Mirosław Siekierski poinformował, że w miejscowości Suchowola przewidziany był do remontu jeden odcinek drogi o długości 430 m, tak więc zapisana w harmonogramie ilość tłucznia w wysokości 1410 ton nie odpowiadała wykonaniu modernizacji przyjętego do realizacji odcinka drogi. W roku bieżącym w miejscowości Suchowola wykonano planowany odcinek drogi oraz zakończono tłuczniowanie drogi nie wykonanej w roku ubiegłym. Poinformował ponadto, że na każdy remontowany odcinek drogi wysyłane jest zgłoszenie do Starostwa w celu wyrażenia zgody na dokonanie remontu.
W sprawie remontu świetlicy wiejskiej w Suchowoli odpowiedzi udzieliła mgr inż. Helena Rokita-Kierownik Referatu Budownictwa informując, że remont świetlicy planowany jest na rok przyszły, obecnie opracowano już przedmiar robót i w przygotowaniu jest wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego o dofinansowanie inwestycji.
Sołtys wsi Suchowola Marek Maj zgłosił wniosek o zakup motopompy dla potrzeb jednostki OSP w Suchowoli.
W odpowiedzi na powyższy wniosek Wójt Gminy poinformował, że problem ten był już omawiany na poprzednich sesjach Rady Gminy gdzie ustalono aby w przedmiotowej sprawie zwrócić się do Gminnego Komendanta OSP w Stopnicy P. Koszyckiego.
Radny Czesław Sztuk przypomniał, że sołectwo Suchowola wnioskowało o wykonanie w roku bieżącym dwóch odcinków dróg na które przyznana była odpowiednia ilość tłucznia, lecz jak wynika z informacji do sporządzonego harmonogramu wpisano tylko jeden odcinek drogi. Poinformował ponadto, że poprawiła się jakość dowożonego tłucznia i klińca.
Nawiązując do wykonania remontu drugiej drogi w miejscowości Suchowola, Przewodniczący Rady Gminy zadeklarował pomoc w zgłoszeniu tej drogi do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na prowadzenie modernizacji.
- W odpowiedzi na pytanie dotyczące terminów gwarancji asfaltowanych dróg, inspektor Siekierski poinformował, że na drogi wykonane przez firmę MAKADAM termin gwarancji upływa w miesiącu maju 2005r. natomiast na drogi wykonane przez firmę FART w m-cu wrześniu 2005r. i listopadzie 2006r. Prowadzono rozmowy z inspektorem nadzoru, który zalecił żeby przegląd dróg zrobić tuż przed końcem gwarancji i tak na drogi gdzie okres gwarancji upływa w 2005r., przegląd dróg planowany jest w okresie wiosennym.
Ad.11.Z uwagi na brak dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wzięcie udziału w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.

Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 12.25

 

Protokolant:

Zofia Marzec

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1801

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-07 11:13:39
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-02-07 11:27:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-07 11:27:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony