Uchwała Nr XXIII/13/05 z 15 marca 2005r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIII/13/ 05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 marca 2005r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w Gminie Stopnica

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych konsultacji, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uwzględniając wolę mieszkańców opowiadających się za zmianą urzędowych nazw miejscowości Rada Gminy w Stopnicy występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z wnioskiem o dokonanie:
1/ zmiany urzędowych nazw miejscowości w Gminie Stopnica:
a/ "Nowe Kąty - wieś" na "Kąty Nowe - wieś",
b/ "Nowy Falęcin - wieś" na "Falęcin Nowy - wieś",
c/ "Stare Folwarki - wieś" na "Folwarki - wieś"
d/ "Stare Prusy - wieś" na "Prusy - wieś",
e/ "Stary Falęcin - wieś" na "Falęcin Stary - wieś",
f/ "Stary Mietel -wieś" na "Mietel - wieś",
2/ zmiany urzędowej nazwy oraz określenia rodzaju miejscowości "Stare Kąty - część wsi Stare Folwarki" na "Kąty Stare - wieś".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ustalanie, zmiana lub znoszenie nazwy miejscowości następuje na wniosek rady gminy, po uprzednio przeprowadzonych w tej sprawie konsultacjach
z mieszkańcami tych miejscowości.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy niżej wymienionych wsi wyrazili wolę dokonania:
1/ zmiany urzędowych nazw miejscowości:
a/ "Nowe Kąty - wieś" na "Kąty Nowe - wieś",
b/ "Nowy Falęcin - wieś" na "Falęcin Nowy - wieś",
c/ "Stare Folwarki - wieś" na "Folwarki - wieś"
d/ "Stare Prusy - wieś" na "Prusy - wieś",
e/ "Stary Falęcin - wieś" na "Falęcin Stary - wieś",
f/ "Stary Mietel -wieś" na "Mietel - wieś",
2/ zmiany urzędowej nazwy oraz określenia rodzaju miejscowości "Stare Kąty - część wsi Stare Folwarki" na "Kąty Stare - wieś".
Stosowane w gminie Stopnica nazwy wymienionych wyżej miejscowości są odmienne od nazw figurujących w "Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980r." oraz prowadzonego przez GUS rejestru TERYT. Nazwy te stosowane są we wszystkich dokumentach urzędowych Gminy Stopnica, w tym w aktach stanu cywilnego oraz
w dokumentach osobistych mieszkańców.
Natomiast figurujące w wykazie TERYT "Stare Kąty" jako integralna część wsi "Stare Folwarki" są samodzielną jednostką osadniczą z odrębną numeracją nieruchomości
i stosowaną powszechnie nazwą "Kąty Stare". Nadanie "Kątom Starym" statusu wsi znajduje uzasadnienie również w fakcie, że znajduje się tam Klasztor Księży Sercanów oraz siedziba parafii św. Antoniego.
Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na uporządkowanie i ujednolicenie nazewnictwa miejscowości w gminie Stopnica.

 


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1576

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-22 08:57:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-01 14:04:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-01 14:04:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony