Uchwała Nr XXII/7/05 z 17 lutego 2005r.

Wersja do druku

Uchwała nr XXII/7/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 17 lutego 2005 roku

w sprawie określenia wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zawarcia umowy na wsparcie finansowe i zaciągnięcie zobowiązań do wysokości 123 055,81 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku byłej masarni na budynek z lokalami socjalnymi w Stopnicy przy ul. Północnej 11.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 


Uzasadnienie

do uchwały nr XXII/7/05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania .
Pismem znak DFM-434-532/2005 z dnia 3 lutego 2005 roku Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poinformował, że gmina otrzyma finansowe wsparcie na pokrycie kosztów na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku byłej masarni na budynek z lokalami socjalnymi w Stopnicy przy ul. Północnej 11 zgodnie ze złożonym wnioskiem, po podpisaniu umowy z BGK.
W celu podpisania umowy należy przygotować i przesłać do Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku między innymi przedmiotową uchwałę.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1412

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-05 08:29:16
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-05 08:46:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-05 08:46:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony