Uchwała Nr XXV/17/05 z 25 kwietnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXV/17/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
w związku z art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2004 rok przedłożonych przez Wójta Gminy, uwzględniając opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2004 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Stopnica na 2004 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2004r

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2438

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 14:23:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-05 15:21:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 15:21:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony