Uchwała Nr XXVIII/32/05 z 27 września 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVIII/32/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 września 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe:
a) w dziale 700, rozdziale 70005 , § 4300 o kwotę zł 12.000,00
b) w dziale 758,rozdziale 75818, § 4810 o kwotę zł 2.625,00

2) Zwiększa się wydatki budżetowe :
a) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6052 o kwotę zł 13.760,00 z przeznaczeniem na zapłatę za przyłącze energetyczne , prace adaptacyjne i zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego.
b) w dziale 854, rozdziale 85415,§ 3240 o kwotę zł 865,00 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1466

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 08:02:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-10-06 09:12:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 09:12:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony