Uchwała Nr XXX/54/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXX/54/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale750, rozdziale 75023
 § 4170 o kwotę zł 10.000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900, rozdziale 90003
 § 4300 o kwotę zł 10.000,00
z przeznaczeniem na sprzątanie i odśnieżanie ulic, placów i dróg.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1396

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:49:35
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 10:34:29
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2020-07-09 15:23:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony