Uchwała Nr XXX/62/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XXX/62/05
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stopnica.

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r. Nr 111, poz. 724, z 1998r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000r. Nr 12, poz. 136, z 2001r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194, z 2002r. Nr 135, poz. 1141) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

§ 2

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Stopnica ma charakter okresowy, według potrzeb i wymaga humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3

Wójt Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, że, wyłapywanie bezdomnych zwierząt dokonywane będzie po każdorazowym zgłoszeniu takiego zwierzęcia przez mieszkańca gminy:
1) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu
2) podmiot wykonujący wyłapywanie.

§ 4

1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie dokonywane na podstawie zlecenia zgłoszonego przez Gminę właściwemu podmiotowi gospodarczemu.
2. Zlecenie winno zawierać:
a) wskazanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
b) określenie środków do przewozu zwierząt,
c) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
d) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska

§ 5

1. Bezdomne zwierzęta, po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska
2. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
3. Schronisko dla zwierząt zostanie wybrane przez Wójta Gminy i świadczyć będzie usługi na podstawie każdorazowego zgłoszenia wyłapania bezdomnego zwierzęcia.

§ 6

Właściciele zwierząt mają prawo do ich odebrania ze schroniska w terminie 14 dni po ich przewiezieniu po uiszczeniu opłat ustalonych przez schronisko, oraz zwróceniu kosztów poniesionych przez gminę.

§ 7

1. Bezdomne zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku przez 14 dni.
2. Po terminie określonym w ust. 1 bezdomne zwierzęta mogą być sprzedane.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stopnicy oraz na terenie Gminy w miejscach zwyczajowo przyjętych.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1310

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:55:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 12:13:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 12:13:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony